lớp vữa trong Tiếng Anh là gì?

lớp vữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp vữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp vữa

    * dtừ

    revetment