lớp tuổi trong Tiếng Anh là gì?

lớp tuổi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp tuổi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp tuổi

    age range, category