lớp giầu trong Tiếng Anh là gì?

lớp giầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp giầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp giầu

    the (ranks of the) rich