lớp tư trong Tiếng Anh là gì?

lớp tư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp tư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp tư

    2nd grade