lớp nhớp trong Tiếng Anh là gì?

lớp nhớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp nhớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp nhớp

    viscous, sticky; muddy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp nhớp

    viscous, sticky, muddy