lớp băng trong Tiếng Anh là gì?

lớp băng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp băng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp băng

    * dtừ

    glaze

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp băng

    ice sheet, covering of ice