lớp nghèo trong Tiếng Anh là gì?

lớp nghèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp nghèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp nghèo

    the (ranks of the) poor