lớp ba trong Tiếng Anh là gì?

lớp ba trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp ba sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp ba

    3rd grade