lớp trên trong Tiếng Anh là gì?

lớp trên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp trên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp trên

    the class above

    cô ấy chuyển lên lớp trên she was moved up to a highter class