lớp đáy trong Tiếng Anh là gì?

lớp đáy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp đáy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp đáy

    * dtừ

    undercoat