lớp đêm trong Tiếng Anh là gì?

lớp đêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp đêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp đêm

    evening class

    việc theo học lớp đêm là hoàn toàn tự nguyện attendance at evening classes is purely voluntary