lớp vỏ trái đất trong Tiếng Anh là gì?

lớp vỏ trái đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp vỏ trái đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp vỏ trái đất

    * dtừ

    mantle