lớp vảy ngoài trong Tiếng Anh là gì?

lớp vảy ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp vảy ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp vảy ngoài

    * dtừ

    vestiture