lớp ngoài của cây trong Tiếng Anh là gì?

lớp ngoài của cây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp ngoài của cây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp ngoài của cây

    * dtừ

    cortex