lớp nấm nang trong Tiếng Anh là gì?

lớp nấm nang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp nấm nang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp nấm nang

    * dtừ

    ascomycetes