lớp học ồn ào trong Tiếng Anh là gì?

lớp học ồn ào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp học ồn ào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp học ồn ào

    a noisy class