lớp da tách ra trong Tiếng Anh là gì?

lớp da tách ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp da tách ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp da tách ra

    * dtừ

    split