lớp da ngoài trong Tiếng Anh là gì?

lớp da ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp da ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp da ngoài

    * dtừ

    scarf-skin

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp da ngoài

    outer skin-hide, leather, pelt