gian xương trong Tiếng Anh là gì?

gian xương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian xương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian xương

    * ttừ

    interosseous