gian lá trong Tiếng Anh là gì?

gian lá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian lá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian lá

    * ttừ

    interfoliaceous