gian sơn trong Tiếng Anh là gì?

gian sơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian sơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian sơn

    * ttừ

    intermontane