gian đồ trong Tiếng Anh là gì?

gian đồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian đồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian đồ

    scoundrel, ruffian