gian truân trong Tiếng Anh là gì?

gian truân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian truân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian truân

    hard (nói về cuộc đời)

    sống một cuộc đời gian truân từ lúc bé to lead a hard life from a child

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian truân

    hard