gian đảng trong Tiếng Anh là gì?

gian đảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian đảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian đảng

    gang

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian đảng

    gang