gian dối trong Tiếng Anh là gì?

gian dối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian dối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gian dối

  * ttừ

  deceitful; false

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gian dối

  * adj

  deceitful; false

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gian dối

  deceitful, false