gian mạch trong Tiếng Anh là gì?

gian mạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian mạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian mạch

    * ttừ

    intervascular