gian manh trong Tiếng Anh là gì?

gian manh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian manh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian manh

    malefactor, ill-doer, evil-doer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian manh

    malefactor, ill-doer, evil-doer