gian tà trong Tiếng Anh là gì?

gian tà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian tà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian tà

    devilish, treacherous

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian tà

    devilish, treacherous