gian gâm trong Tiếng Anh là gì?

gian gâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian gâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian gâm

    * ttừ

    intimate