gian cực trong Tiếng Anh là gì?

gian cực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian cực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian cực

    * ttừ

    interpolar