gian nhà trong Tiếng Anh là gì?

gian nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian nhà

    space

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian nhà

    house