gian giản trong Tiếng Anh là gì?

gian giản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian giản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian giản

    purse; put

    gian giản cái mồm purse (up) the lips