gian hoạt trong Tiếng Anh là gì?

gian hoạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian hoạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian hoạt

    dishonest and cunning

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian hoạt

    dishonest and cunning