gian tế trong Tiếng Anh là gì?

gian tế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian tế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian tế

    robber, brigand; spy