gian thông trong Tiếng Anh là gì?

gian thông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian thông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian thông

    xem gian dâm