gian hàm trong Tiếng Anh là gì?

gian hàm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian hàm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian hàm

    * ttừ

    intermaxillary