gian nhân trong Tiếng Anh là gì?

gian nhân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian nhân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian nhân

    wrongdoer, malefactor