gian hùng trong Tiếng Anh là gì?

gian hùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian hùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian hùng

    machiavellian

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gian hùng

    Machiavellian

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian hùng

    Machiavellian