gian ác trong Tiếng Anh là gì?

gian ác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian ác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian ác

    dishonest and cruel

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gian ác

    Dishonest and cruel

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian ác

    dishonest and cruel