gian tặc trong Tiếng Anh là gì?

gian tặc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian tặc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian tặc

    robber, brigand; malefactor

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian tặc

    robber, brigand, malefactor