gian nịnh trong Tiếng Anh là gì?

gian nịnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian nịnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian nịnh

    dishonest and servile

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian nịnh

    dishonest and servile