gian sườn trong Tiếng Anh là gì?

gian sườn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian sườn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian sườn

    * ttừ

    intercostal