gian tham trong Tiếng Anh là gì?

gian tham trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian tham sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian tham

    dishonest and greedy

    bọn quan lại gian tham dishonest and greedy manarins

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian tham

    dishonest and greedy