gian bào trong Tiếng Anh là gì?

gian bào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian bào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian bào

    * ttừ

    intercellular