gian trá trong Tiếng Anh là gì?

gian trá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian trá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian trá

    dishonest and deceptive, perfidious

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian trá

    dishonest and deceptive, perfidious