gian ngoan trong Tiếng Anh là gì?

gian ngoan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian ngoan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian ngoan

    dishonest

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian ngoan

    dishonest