gian thần trong Tiếng Anh là gì?

gian thần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian thần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian thần

    dishonest mandarin, dishonest courtier

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gian thần

    Dishonest mandarin, dishonest courtier

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian thần

    dishonest mandarin, dishonest courtier