gian lậu trong Tiếng Anh là gì?

gian lậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian lậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian lậu

    fraudulently clandestine

    buôn bán gian lậu to do a fraudulently clandestine trade

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gian lậu

    fraudulently clandestine

    Buôn bán gian lậu: To do a fraudulently clandestine trade