gian dâm trong Tiếng Anh là gì?

gian dâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian dâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian dâm

    adulterous

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gian dâm

    adulterous

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian dâm

    adulterous