giống trong Tiếng Anh là gì?

giống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giống

  race; breed; variety; stock

  một giống lúa cao sản a high-yield rice variety

  seed; kept for breeding purposes

  khoai giống seed potatoes

  động vật được giữ lại làm giống animal kept for breeding purposes; breeder

  (ngôn ngữ học) gender; to look like...; to resemble; to take after...; to favour

  anh ta giống bố anh ta như khuôn đúc he's the spit of his father; he's the spitting image of his father

  xem giống như

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giống

  * noun

  kind; race; breed; gender; sex

  * verb

  to look like; to resemble

  giống nhau: to resemble one another

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giống

  species, race; to resemble, look like, sound like